Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

RL для изображения профиля (включая % http://adm.samza.ru/izveshhenie-o-provedenii-auktsiona-na-pravo-zaklyucheniya-dogovora-arendy-zemelnogo-uchastka/